December 2020 in Coronatijd

In de Decembermaand werkt de internationale post steeds wat langzamer. Dus ontvang ik na de jaarwisseling nog wat nieuwsberichten uit de protestantse wereld van Italië in December. Wat mij daarbij opvalt:

Digitale Kerkdienst
Digitale Kerkdienst
In verband met het (gedwongen) gebruik van social media in het vormgeven van kerkdiensten is er een mogelijkheid gekomen dat verschillende plaatselijke gemeenten zijn gaan samenwerken in hun uitzendingen. Een lichtpunt in een verder zo zware tijd.

Een kritische stem die oproept tot bezinning over zaken die nu zo belangrijk worden geacht: het gebruik van internet (vanwege een storing bij Google in Italië) moet steeds heel bewust worden gedaan. En de hoge verwachting van het verlossend effect van Corona-vaccinatie: dat mag de blijvende noodzaak van voorzichtigheid en voorzorgen niet wegnemen.

Tentenkamp
Tentenkamp
De blijvende bezorgdheid en betrokkenheid bij wat nu zeker scherp aan de dag treedt in de sociale problematiek van (illegale) vluchtelingen in de grensgebieden van Italië: zowel de mensen die (zeg maar als illegale werkkrachten) in het Zuiden van Italië werken als mensen op doorreis, vooral naar Frankrijk, zijn uiterst kwetsbaar. De protestantse kerken doen, samen met anderen, wat ze kunnen. Op dit basale niveau wordt intensief samengewerkt. Dat zou minstens zo belangrijk kunnen zijn als de vormen van samengaan in het protestantisme en het bevorderen van de kerkelijke gemeenschap op theoretisch-theologisch niveau. Zo proberen de protestanten er zo goed mogelijk de moed in te houden.

Voor de bezoekers van onze website : Bedankt voor uw bezoek, en de redactie hoopt in 2021 zo goed mogelijk door te gaan.

Bron: RIFORMA 28/48 en 49
JK

Deel dit:

Naar het einde van 2020 in Protestants Italië

Lezend in de Protestantse kerk-publiciteit van december (zie hieronder de beschikbare bron) is wat opvallend nieuws:

Otto per mille
Otto per mille
De aan de Waldenzenkerk toevertrouwde religieuze of sociaal-diaconale actie “Otto per mille” heeft de cijfers van de goedgekeurde projecten in 2019 gepubliceerd (op internet).
Kort gezegd: dat bedrag (in 2019 ongeveer E. 42 miljoen Euro) stelt de Italiaanse overheid beschikbaar aan de protestantse Waldenzen uit de afdracht van alle belasting-betalers in Italië – denk aan zoiets als een vrijwillige kerkbelasting. Trouwens, ook andere protestantse kerken kennen dergelijke sociaal-diaconale acties. Voor de Waldenzen is het een principe dat dat geld uitsluitend besteed wordt aan sociaal-diaconaal werk, dus niet aan het kerkelijk leven; ook al is het moeilijk om financieel de kerk aan de gang te houden, zeker in Corona-tijden waarin de collecten in de kerkdiensten praktisch niet gehouden worden. Het hierboven genoemde bedrag van goedgekeurde en betaalde projecten in 2019 is in grote lijn ingedeeld in: ongeveer 27 miljoen Euro in Italie (waarbij er uit springen de projecten t.b.v. immigranten, de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, actie voor jongeren en strijd tegen armoede en werkloosheid) en ongeveer 14 miljoen Euro in het grote buitenland (onder andere voor gezondheidszorg). Wie daarbij bedenkt dat de Waldenzenkerk ongeveer 25.000 leden heeft in Italië, kan versteld staan over de grote verantwoordelijkheid voor dat werk. Een algemene Engelstalige informatie is op internet te vinden: Otto pro mille chiesa valdese progetti approvati 2019 ; helaas is de gespecificeerde opgave alleen in het Italiaans beschikbaar.

Coronavirus
Coronavirus
De Corona-crisis (in Italië meestal Covind-19 genoemd) grijpt vanzelf diep in in het kerkelijk leven in Italië, zeker ook met de strenge beperkingen die gelden in December. Aandacht in de pers is er daarom juist te meer voor kwetsbare groepen: de sociale gevolgen van der schoolsluitingen voor jongeren en opgroeiende kinderen; vrouwen die meer dan anders nog te maken hebben met (vooral huiselijk) geweld. Men zet zich zeker ook voor deze 2e groep enthousiast in met allerlei hulpprojecten.

Zo willen de Protestanten ondanks alles zo goed mogelijk doorgaan.

Bron RIFORMA 28/47
JK

Deel dit:

Nieuws uit Italië in de tijd van Advent 2020

Enkele berichten vallen op in de pers van de Protestantse wereld in Italië in deze tijd van Corona- of Covid-19-beperkingen.

Tweede Corona Golf
Tweede Corona Golf
Het lijkt erop dat de 2e golf van de Corona-epidemie in dit najaar 2020 ernstiger gevolgen heeft voor met name de zorginstellingen binnen de protestantse wereld, d.w.z. in verzorgingstehuizen en sociale centra waar nogal wat besmettingen voorkomen. Terwijl in voorgaande tijden de periode van Advent en Kerst in deze wereld gekenmerkt werd door veel concerten, blijven die nu achterwege. Kerstfeest is daar altijd al echt een familiefeest, dus dat wordt nu alleen maar sterker beleefd. Veel kerken twijfelen over de vraag of en hoe er kerkdiensten kunnen worden gehouden, natuurlijk in samenhang met bijv. de grootte van een kerkgebouw. In verband met het gebruik van veel digitale communicatie blijft hier en daar de vraag mensen bezighouden of de in deze tijden uitgevonden communicatiemedia ook later gebruikt zullen kunnen en/of moeten worden.

Oecumenische Initiatieven
Oecumenische Initiatieven
Er zijn geluiden dat de vaart in de oecumenische verhoudingen met de Rooms-katholieke kerk er wat uit is. Daar staat tegenover dat de betrekkingen tussen de verschillende protestantse kerkgemeenschappen onderwerp van actie zijn. Met name de Waldenzen/Methodisten en de Baptisten zoeken heel voorzichtig een weg naar elkaar toe.

Bron: RIFORMA 28/45 en 46
JK

Deel dit:

(Op weg naar) Beweging in Italië (November 2020)

Ondanks alle belemmeringen en beperkingen vanwege de Corona/Covid-19 crisis in kerk en verdere samenleving, is er een en ander gaande in deze periode:

Hervormingsdag
Hervormingsdag
Aanknopend bij de Hervormingsdag 31 oktober heeft het Italiaanse (Protestantse) Bijbelgenootschap bericht over de totstandkoming van een speciale nieuwe Bijbelvertaling, al is het niet oecumenisch in de zin van Protestants-Rooms Katholiek. Maar ook een “inter-protestantse” vertaling is al belangrijk. Men krijgt de indruk dat het gaat om een speciaal voor huidige Bijbelgebruikers in taalgfebruik aangepaste vertaling, dus zonder het karakter van speciaal gewijd taalgebruik. In het verlengde daarvan is er ook een deeluitgave verschenen dat speciaal voor minder- of niet-lees bekwame gebruikers, dus zeg maar in eenvoudig taalgebruik.

Waldenzen
Waldenzen
Enkele Protestantse kerkgemeenschappen willen meer gaan samenwerken in de naaste toekomst. D.w.z. een stap verder gaan dan de huidige beperkte samenwerking. De Waldenzen-Methodisten en de Baptisten zouden in 2022 een vorm van landelijke samenwerking willen organiseren. Men zal zich daarbij nog wel heel wat moeite moeten doen om de goede afweging te maken tussen wat eigen is aan elke denominatie (en daardoor kerk-onderscheidend is) en wat gemeenschappelijk geloofsgoed is.
Baptisten
Baptisten
De Corona-Covid crisis, zou je zeggen, helpt een handje mee in die richting door het sterk toegenomen gebruik van de digitale media in plaats van de fysieke ontmoetingen. Die moderne media maken het vooral in het grootste gedeelte van Italië, waar zich hier en daar kleine groepen protestanten bevinden, mogelijk om gemeenschappelijk werk te doen.

Stop Violance Against Woman
Stop Violance Against Woman
Veel aandacht voor de “week tegen geweld tegen vrouwen” aan het eind van november, ook omdat in de protestantse wereld in Italië de vrouwenbeweging redelijk sterk georganiseerd is. Daarvoor extra aandacht door de strengere beperkingen in het sociale verkeer vanwege het Corona/Covid-virus. Ook is een speciale Bijbeluitgave verschenen voor/door vrouwen als emancipatie-teken.

Vluchtelingen
Vluchtelingen
Een triest balans-cijfer: in 2020 zijn tot nu toe 600 mensen (op zee) omgekomen toen zij Italië wilden bereiken. Dat komt mede door de weigering van allerlei gezagsorganen in Italië en elders om hulporganisaties hun reddingswerk te laten doen. Eens temeer vraagt Italië om een grotere solidariteit binnen Europa (Europese gemeenschap) over de immigranten, hoe moeilijk het vraagstuk ook is.

Bron : RIFORMA 28 nrs. 43 en 44.
JK

Deel dit:

November nieuws uit Italië

Met alle beperkingen in deze periode van Corona of Covid gaat de communicatie in het kerkelijk leven zo goed mogelijk door in de Protestantse wereld in Italië. Een paar dingen springen er uit.

Kerkhervorming
Kerkhervorming
Rond 31 Oktober, dag waarop de Kerkhervorming aan het begin van de 16e eeuw wordt herdacht, wordt er schriftelijk gediscussieerd over de betekenis van het meer radicale protestantisme (later ontwikkeld tot de beweging van Baptisten en Methodisten e.d.). Deze meer radicale kant heeft een numeriek belangrijke plaats in Italië naast en deels in samenwerking met de meer klassieke Waldenzen en Lutheranen. Men vraagt aandacht voor een stuk geschiedenis-ontwikkeling in deze meer radicale richting (tot uitdrukking komend bijv. in de volwassendoop) die gemakkelijk vergeten kan worden.

Huiselijk Geweld
Huiselijk Geweld
Eind november is er aandacht voor het (vooral huiselijk) geweld tegen vrouwen, dit jaar zeker ook gecompliceerd (toegenomen) door de Corona/Covid-beperkingen in het sociale verkeer. Het is een blijvende dreiging in de samenleving. Solidariteit en hulpverlening tussen vrouwen wordt ook door de Protestantse gemeenschap zo veel mogelijk bevorderd.

Italiaans Paspoort
Italiaans Paspoort
Kort geleden is er een overheidsbesluit genomen om een groot aantal illegale bewoners (immigranten) een legale status toe te kennen. De hulpverlening blijft een heel belangrijk punt om mensen een integratie-project aan te bieden. Bij de grens met bijv. Frankrijk, zeker nu het winter wordt, blijft het een grote opgave om goede hulp te verlenen.

Bron : RIFORMA 28/41 en 42
JK

Deel dit: