Vrijwilligerswerk doen in Italië ?!

Een bijzondere manier om de Protestantse wereld in Italië te leren kennen is het vrijwilligerswerk in een sociale instelling in dat land, bijvoorbeeld van de Waldenzenkerk. Het zullen meestal jongeren zijn die daarover kunnen nadenken (maar niet uitsluitend jongeren?). Wat is dan de weg die je kunt en moet gaan? Daarover gaat dit bericht. De organisatorische kern van de zaak is dat mensen zich aansluiten bij een vrijwilligers-organisatie in Nederland, bijvoorbeeld Kerk in Actie – ICCO. Zo’n organisatie maakt deel uit van een internationaal web van clubs die daarvoor in elk land verantwoordelijkheid dragen. In Italië is dat bijvoorbeeld de Comissione Sinodale Diaconale CSD voor de Waldenzenkerk. In Italië zijn er dan weer een aantal sociale instellingen waar vrijwilligers ingezet worden, ter assistentie van het vaste personeel. Uit eigen ervaring is mij bekend dat die kleine kerk relatief veel sociaal werk kan doen, mede dankzij vrijwilligers, hetzij uit Italië, hetzij uit het buitenland. Er wordt voor een korte taalcursus gezorgd.

Kerk in Actie
Kerk in Actie
Via Kerk In Actie – ICCO zal men wel terechtkomen bij een programma als TOGETTHERE of ERASMUS-PLUS. Terwijl veel vrijwilligerswerk gebeurt in de 3e wereld, zou je in Europa gemakkelijker kunnen denken aan uitwisselingsprogramma’s in het kader van vrijwilligerswerk, zo ongeveer als de uitwisselingsprogramma’s van partner-kerken over grenzen heen. En wat vanzelf spreekt: op die basis kun je het nuttige van sociaal werk en het aangename van een verblijf in het buitenland combineren! Hopelijk is dit bericht een wegwijzer naar nieuwe ervaringen.

Rechtstreeks contact met de genoemde CSD in Italie (in het italiaans ?, maar er is ook wat materiaal in het engels beschikbaar) :
www.diaconiavaldese.org
www.giovanieterritorio.org

Hoe het toegaat op een synode van de Waldenzenkerk in Italië

Elk jaar aan het einde van augustus wordt op een vaste plaats de synode van de Waldenzenkerk gehouden. Er zijn ongeveer 125 – 150 mensen die samen de synode vormen, voor de helft afgevaardigde gemeenteleden en verder alle predikanten. Vaak is er ook nog een hele rij gasten uit binnen- en buitenland aanwezig, plus belangstellen bij de openbare zittingen. Maar het bijzondere karakter van die synode komt vooral naar voren in wat er rondom die synodevergaderingen gebeurt. Van oudsher is het vaak het enige moment dat de Waldenzen uit heel Italië elkaar (kunnen) ontmoeten; dus is het ook een vriendschaps- en familiegebeuren. En zo komt die kerk juist dan ook in de openbaarheid van radio, TV enz.
Rondom de eigenlijke synode zijn er dan ook tal van speciale samenkomsten voor studie, bezinning en demonstratieve actie. Zo is de vrouwenorganisatie dit jaar druk in de weer geweest met allerlei aspecten van het reële probleem van het (huiselijk, straat-)geweld tegen vrouwen. Jongeren hebben zich bezig gehouden met het hete hangijzer van de vluchtelingen/immigranten en de ontmoeting met hen.
Nieuwe boeken worden graag gepresenteerd in deze context.
Natuurlijk heeft de aardbeving die enkele dagen voor het begin van de synode plaats vond in midden-Italië, veel aandacht gehad. Er zijn allerlei hulpacties gestart (zie hiervoor ook verder).
Enkele aandachtspunten van de synode-2016:
– de dialoog met andere godsdiensten, het streven naar rechtvaardigheid en verzoening;
– de relatie tussen verkondiging en dienst in de kerken;
– de (moeizame) relatie van Waldenzen en Pinkstergemeenten in Italië;
– hert werk aan een oecumenisch doopformulier;
– een formeel-wettelijke beperking aan de godsdienstvrijheid (betreffende gebouwen anders dan de RKe kerkgebouwen) die hier en daar op de loer ligt;
– veel huishoudelijke zaken en “personeelsaangelegenheden”.

Uit persoonlijke ervaring kan ik u melden dat zo’n synode (“verplichte kost” voor alle predikanten van de Waldenzenkerk) heel inspannend is, vooral in een zomerse hitte – maar anderzijds is het ook een bijzondere, feestelijke en gezellige aangelegenheid. Verder is het me opgevallen dat de afgevaardigde gemeenteleden relatief vaak verrassend jong zijn, een redelijke weergave van het actuele ledenbestand; dat komt natuurlijk omdat de synode altijd in de vakantiemaand gehouden wordt. En dat er veel aandacht aan de buitenlandse gasten en de Engelstalige synodeleden wordt besteed: er is een flinke groep vertalers in de weer (voor Engels, Duits en Frans). Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de redelijke verhouding (50% – 50%) tussen gemeenteleden en predikanten bij de stemgerechtigde leden.

Overigens voor de kerkelijke fijnproevers: de samenstelling en organisatie van de synode is, afgezien van de aanwezigheid van alle predikanten, praktisch gelijk aan de Protestantse traditie in Nederland.

De aardbeving van Augustus 2016

Op 24 augustus was er een aardbeving in centraal-Italië, ten zuidoosten van het bekende Toscana-Umbria. Er zijn behoorlijk wat slachtoffers en enkele kleinere plaatsen zijn zwaar getroffen oftewel verwoest. Dat gebied staat wel bekend als risico-gebied, maar al te vaak trekt men zich helaas weinig aan van de nodige voorzorgen wat betreft het respecteren van bouwvoorschriften e.d., ook al past men hier en daar wel nieuwe en aangepaste constructies toe. Voor zover mij bekend hebben de Protestantse kerken geen schade ondervonden.
Samen met andere organisaties biedt de Federatie van Evangelische kerken in Italië de helpende hand. Men kan de Federatie financieel steunen. Nadere gegevens zijn bij de website-redactie bekend.

De herdenking van de kerkhervorming : Lezing van Luthers boeken voor slechtzienden

Maarten Luther
Maarten Luther
Een bijzonder stapje op weg naar de herdenking van Luthers kerkhervorming (1517 – 2017) : heel wat boeken van Maarten Luther zijn in het Italiaans vertaald, en nu is er een project gaande om ten behoeve van blinden, slechtzienden deze boeken via moderne auditieve manieren zoals CD’s door te geven. Ook op deze manier worden mensen betrokken bij de herdenking.

Geestelijke zorg in ziekenhuizen

Stiltecentrum
Stiltecentrum
Protestanten en anderen in Italie maken zich sterk voor de bestrijding van het RK monopolie op de geestelijke zorg in de publieke/neutrale ziekenhuizen. Ook mensen van een andere kerkgemeenschap dan de RK kerk hebben recht op “eigen” geestelijke zorg. Op verschillende plaatsen wordt daarom gewerkt aan een gelijke behandeling. Daarbij komt dan niet alleen het Protestantisme meer naar voren maar wordt ook aan andere geloofsovertuigingen recht gedaan.

PS :
Zo moet ook in het publieke onderwijs nog steeds gewerkt worden aan het doorbreken van de geprivilegieerde positie van de RK kerk.