De Protestanten in Italië in en na de “Corona-tijd”

Corona en Kerk Italië
Corona en Kerk Italië
Na de zomervakantieperiode (in Italië vooral in de maand Augustus) kan het kerkelijk leven in Italië weer enigszins op gang komen. Voorlopig blijft het alles bij elkaar genomen nog echt behelpen omdat, zeker in sommige streken, het besmettingsrisico echt hoog blijft. In grote lijnen ziet dat kerkelijk leven er net zo uit als in Nederland. Wat mij daarin opvalt :

Valdesi
Valdesi
1. bij de Waldenzen zag de tijd die nu achter ons ligt, er wel heel anders uit dan gebruikelijk: de jaarlijks gehouden synode die tevens een groot sociaal gebeuren is voor alle kerkleden, kon niet gehouden worden, maar in plaats daarvan waren er allerlei andere thema’s die in (digitale) samenkomsten aan de orde kwamen: vrouwenwerk, diaconaal werk, cultureel werk rondom de kern van het kerk-zijn. De overheersende indruk is dat het goed was dat al deze thema’s eens uitgebreid aan de orde konden komen. Is dat een teken dat er absoluut veel meer dingen van belang zijn voor het kerkelijk leven dat het pure bestuurlijke/organisatorische aspect ?

Aangepaste Kerkdiensten
Aangepaste Kerkdiensten
2. het zou kunnen zijn (een voorzichtige analyse is geboden) dat er in deze tijd nieuwe kansen en gelegenheden zijn benut, met name in de interkerkelijke sfeer doordat plaatselijke kerken meer op elkaar zijn aangewezen; “nood leert samen-bidden”. Mogelijk zijn er ook meer mensen dan vroeger betrokken bij de on-line uitzendingen van de protestantse kerken. De weersomstandigheden in Italië laten het ook toe dat er hier en daar openlucht-kerkdiensten zijn gehouden.

3. in september krijgt het opstarten van het schooljaar uitvoerige aandacht; allerlei maatregelen moeten worden genomen om dat veilig op gang te krijgen. Terwijl het sociale leven, juist ook met en van kinderen, een samenzijn en het elkaar aanraken inhoudt (wat sterker dan in Nederland ?), kan dat allemaal niet zo gebeuren. Dat zal ook doorspelen in het kerkelijk leven zoals bij het houden van kerkdiensten.

4. de betrokkenheid van de protestanten bij de grote sociale problemen in Italië die de immigranten betreffen (zowel aan de Zuidelijke kusten als aan de Noordelijke grenzen met bijvoorbeeld Frankrijk) is onverminderd, want die problemen zijn nog verre van opgelost.

Bron: RIFORMA sept. 2020
JK

Deel dit:

Een zomerse impressie van het Protestantse Leven

In de zomertijd is er geen nieuws te melden uit de Protestantse wereld van Italie. Ook door de sociale beperkingen vanwege het Corona-virus/Covid zijn er dit jaar 2020 een heleboel aktiviteiten (zoals de jaarlijkse synode van de Waldenzenkerk in augustus en speciale zomerse kerkdiensten) vervallen. Daarom in deze augustus-maand een beeld-impressie van het heel gevarieerde leven van de Protestanten. De afbeeldingen zijn vooral met het oog op de aktiviteiten BUITEN het kerkgebouw gekozen.
Hopelijk beleeft u ditmaal vooral als kijker er plezier aan.

Met een zomerse groet van de redactie van de site.
JK

Deel dit:

Het opstarten van de Kerkelijke Activiteiteiten, Zomer 2020 (1)

Leeg Kerkgebouw
Leeg Kerkgebouw
Terwijl de papieren pers en de online-activiteiten van het protestantisme in Italië in de afgelopen tijd steeds konden doorgaan, “on-line” nog veel intensiever dan al het geval was, komt in de maanden juni/juli 2020 ook het gewone kerkelijk leven weer op gang, steeds rekening houdend met de algemene richtlijnen. Wat mij bijzonder trof is het feit dat in meer dan 1 geval waarin een protestantse gemeente over een kleine kerkzaal beschikt, de rooms-katholieke parochie ter plaatse gastvrijheid heeft aangeboden om in hun “grote’ kerken de diensten te kunnen houden. Oecumene in de nood ! Door het klimaat in Italië is men soms ook overgegaan op open-lucht-diensten. Met dat al ziet het, voor zover bekend, er naar uit dat de extra vakantie-kerkdiensten, o.a. in het Nederlands op sommige plaatsen, niet door zullen gaan. Verder zal iedereen begrijpen dat ook voor toeristen het gewone leven, voor zover dat op gang komt, speciale eisen stelt aan de voorzichtigheid.

Thuisonderwijs
Thuisonderwijs
Speciale aandacht is er ook voor de door de Corona-crisis scherp aan het licht gekomen al bestaande problemen in het privé’-leven: de zware belasting vooral van de (nu binnenshuis) werkende moeders van gezinnen met kinderen, in een cultuur die nog steeds rekening moet houden met een zekere achterstand van de vrouwen in hun rechten. Ook het huiselijk geweld moet behoorlijk zijn toegenomen door het gedwongen leven binnenshuis. Daarbij ziet het er naar uit dat het onderwijs pas weer na de zomerperiode zal gaan starten; kinderopvang-mogelijkheden waren toch al in geringe mate voorhanden.

Bron: RIFORMA 28/24, 25, 26.
JK

Deel dit:

Protestanten op weg naar de normaliteit

Oecumenische Initiatieven
Oecumenische Initiatieven
Vanaf pinksterzondag 31 mei streven de Protestanten in Italië naar het oppakken van de draad na de maandenlange onderbreking. Wat betreft de kerkdiensten betekent dat bijvoorbeeld dat er tamelijk nieuwe initiatieven genomen worden: waar de ene kerk, bijv. de Rooms-katholieke kerk, voldoende open ruimte heeft en de andere niet, gaat men soms ofwel een gezamenlijke viering organiseren, dan wel biedt de grotere kerk gastvrij de ruimte (soms in de open lucht) aan de kleinere kerk aan. Er zijn daarbij ook stemmen die opgaan om enerzijds dat wat men geleerd heeft in het gebruik van de Social media, nu niet te vergeten en er zo mogelijk mee door te gaan. Anderzijds is er datgene wat men gemist heeft aan persoonlijke contacten: die worden nu extra hoog aangeslagen. Dat kan dan betekenen dat voorgangers minder zouden moeten vergaderen voor kerkelijk werk, en meer aandacht geven aan de contacten met mensen, concreet “thuis”. Dat is toch al niet zo’n heel sterk punt in de wijze van kerk-zijn in Italië.

Bron : RIFORMA 28/20 en 28/22.
JK

Deel dit:

Pinksteren in Protestants Italië 2020

Pinksteren
Pinksteren
Evenals in Nederland hebben de bijzondere dagen Hemelvaartsdag en Pinksteren in Italië niet zo’n groot gewicht als Kerst en Pasen. Het worden veelal uitgaansdagen. En nu sinds kort er in Italië wat meer bewegingsvrijheid komt, wordt dat met het “uitgaan” vanzelf een massale bedoening, vooral vanuit de grote steden, waar de rijkere mensen veelal een tweede onderkomen hebben aan zee of in de berggebieden.

Wat opvalt in het nieuws van eind mei 2020 over de protestantse wereld:

Aangepaste Kerkdiensten
Aangepaste Kerkdiensten
1. hier en daar beginnen de kerken weer met de gebruikelijke maar aangepaste kerkdiensten in hun gebouwen, of een enkele keer in de open lucht.
2. plaatselijke gemeenten hebben in deze tijd wel de ervaring opgedaan dat het goed en nodig is om samen te werken, tot nu toe dus vaak met hulp van de technologie; en men vraagt zich nu af: kunnen we die samenwerking niet als winst zien en daarmee meer dan vroeger doorgaan ?
En hetzelfde motief kwam al eerder aan de orde bij het geven van godsdienstlessen. vooral waar een kleiner aantal jongeren over een groot gebied verspreid wonen. Daartegenover wordt ook de zorg uit gesproken dat het nu gedwongen veelvuldige gebruik van de moderne social media in het kerkelijk leven wel eens tot schade aan het gehoopte gebruikelijke (fysieke) gemeenschapsleven (kerkdiensten, groepen enz.) zou kunnen gaan leiden. Kortom; het gaat om een goed gebruik van de moderne communicatiemiddelen.
Daklozen
Daklozen
3. de maaltijdhulp aan daklozen in Rome: die kon door speciale toestemming van overheidswege gelukkig doorgaan.
Dat zijn enkele opvallende details uit het protestantse kerkelijke leven rond Pinksteren.

Bron : RIFORMA 28/21
JK

Deel dit: